sprytna

kuchnia

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Sprytna kuchnia” (zwanego dalej „Konkursem”).

  2. Organizatorem Konkursu jest ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000469644, NIP 5210082774, z kapitałem zakładowym w wysokości 441 176 000,00 zł i kapitałem wpłaconym w wysokości 484 711 500,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).

  3. Organizator zlecił wykonanie czynności związanych z przeprowadzaniem Konkursu 180heartbeats/JvM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (ul. Szpitalna 8A lok 5, 00-031 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 403639, NIP 7010079202 (zwanej dalej „Agencją”).

  4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

  5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  6. W Konkursie może brać udział osoba, która (dalej również „Uczestnik”):

   1. skończyła 18 lat;

   2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

   3. uczestniczy w Konkursie w charakterze konsumenta w rozumieniu przepisu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02 z późn. zm.) (dalej zwanej „Kodeksem cywilnym”);

   4. ma miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej;

   5. posiada adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Agencji oraz ich krewni lub powinowaci, w tym ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z tymi pracownikami w stosunku przysposobienia.

  8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwisy Facebook oraz Instagram oraz nie jest z nimi związany. Serwis Facebook oraz Instagram nie są odpowiedzialne za Konkurs, w tym za jego przeprowadzenie.

 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie

  1. Konkurs będzie trwał od 5 listopada 2018 r. do 30 grudnia 2018 r.

  2. Konkurs będzie prowadzony przy wykorzystaniu strony pod nazwą „Kuchnia+ ” na Facebooku, prowadzonej przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/KUCHNIAplus/?ref=br_rs (dalej „Strona FB”), strony pod nazwą „Kuchnia+” na Instagramie, prowadzonej przez Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/kuchniaplus/?hl=pl (dalej „Strona IG”) oraz strony www prowadzonej przez Organizatora pod adresem https://sprytna.kuchniaplus.pl (dalej „Strona www”).

  3. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wypełnić Formularz korzystając ze Strony www i:

   1. zaakceptować Regulamin oraz dokument dotyczący sposobu przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt 8.2 niniejszego Regulaminu;

   2. podać swój adres e-mail, imię, nazwisko i miejscowość;

   3. udzielić wymaganych zgód;

   4. zgłosić pracę konkursową określoną w dalszych postanowieniach Regulaminu. Zgłoszenie pracy konkursowej będzie dalej zwane również „Wykonaniem Wyzwania”.

  4. Czynności użytkownika wskazane w pkt. 2.3 powyżej będą dalej łącznie zwane „Zgłoszeniem”.

  5. Osoba biorąca udział w Konkursie powinna:

   1. zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać Regulaminu;

   2. powstrzymać się od działań mogących utrudnić lub zakłócić branie udziału w Konkursie przez inne osoby;

   3. powstrzymać się od działań ingerujących lub zmierzających do ingerencji w przebieg Konkursu.

  6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest branie udziału w Konkursie oraz wykonywanie w jego ramach czynności w imieniu lub na rzecz osób trzecich.

  7. Organizator zastrzega, że może odmówić możliwości uczestnictwa w Konkursie danej osobie lub osobom, lub wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jeżeli nie spełniają kryteriów uczestnictwa w Konkursie, lub naruszyły albo naruszają zasady Konkursu.

 3. Przebieg Konkursu

  1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym jego przebiegiem, Organizator powołał 3-osobową komisję konkursową (zwaną dalej „Komisją”). W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz przedstawiciel Agencji.

  2. Pierwszy etap Konkursu odbędzie się w czterech następujących po sobie turach (dalej również „Tura Konkursu”.):

   1. pierwsza tura od 5 listopada do 14 listopada 2018 r.,

   2. druga tura od 15 listopada do 24 listopada 2018 r.,

   3. trzecia tura od 25 listopada do 4 grudnia 2018 r.,

   4. czwarta tura od 5 grudnia do 14 grudnia 2018 r.

  3. W ramach Konkursu, w dniach 5 listopada, 15 listopada, 25 listopada oraz 5 grudnia 2018 r. na Stronie FB, Stronie IG oraz Stronie www będą podawane po 2 składniki (po 2 składniki w każdym z ww. dni), z wykorzystaniem których Uczestnik ma przygotować przepis na danie (o czym niżej). Podanie składników zgodnie ze zdaniem poprzedzającym będzie dalej zwane „Publikacją Wyzwania”.

  4. Zadaniem konkursowym (zwanym dalej „Wyzwaniem”) jest wykonanie pracy konkursowej poprzez:

   1. podanie przepisu na danie autorstwa Uczestnika z wykorzystaniem 2 składników, o których mowa w punkcie powyższym, oraz z wykorzystaniem nie więcej niż 5 innych składników, dowolnie wybranych przez Uczestnika, przy czym suche przyprawy nie będą uważane za składniki dania i w przepisie będzie można zastosować dowolną liczbę przypraw. Przez przyprawę należy rozumieć składniki takie jak sól, sproszkowany pieprz, sproszkowana papryka, tymianek, oregano, bazylia itp.

   2. wykonanie i załączenie przez Uczestnika fotografii przedstawiającej potrawę przygotowaną przez Uczestnika według przepisu zgłoszonego przez Uczestnika zgodnie z pkt. 3.4.1 powyżej. Fotografia może przedstawiać wyłącznie potrawę i nie może zawierać np. wizerunków osób, itp.

    Ww. przepis i fotografia będą dalej zwane również „Pracą Konkursową”.

  5. Publikacje Wyzwań będą dokonywane na Stronie FB oraz Stronie IG poprzez opublikowanie postów na tych stronach oraz na Stronie www.

  6. Wykonanie Wyzwania konkursowego należy zgłaszać poprzez formularz dostępny na Stronie www., o którym mowa w pkt 2.3 powyżej.

  7. Wykonanie Wyzwania z danej Tury Konkursu musi nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od daty Publikacji Wyzwania.

  8. W danej Turze Konkursu Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych. Niezależnie od liczby zgłoszonych Prac Konkursowych w danej Turze Konkursu, Uczestnik może otrzymać w jednej Turze Konkursu nie więcej niż jedną nagrodę przewidzianą w danej Turze Konkursu.

  9. Prace Konkursowe spełniające kryteria określone Regulaminem będą publikowane na Stronie www po ich akceptacji przez Administratora w ciągu 24 godzin lub w najbliższy dzień roboczy

  10. Spośród Uczestników, którzy prawidłowo wykonają Wyzwanie w danej Turze Konkursu, Komisja wyłoni do 3 zwycięzców danej Tury Konkursu. Każdy ze zwycięzców danej Tury Konkursu otrzyma nagrodę, zwaną nagrodą drugiego stopnia, o której mowa w pkt 5.2 poniżej (dalej również „Nagroda II Stopnia”).

  11. Prace Konkursowe zwycięzców danej Tury Konkursu zostaną poddane głosowaniu za pośrednictwem Strony www. Wziąć udział w głosowaniu może każdy, kto posiada konto na Facebook.com. Jeden użytkownik Facebook.com może oddać tylko jeden głos dziennie na jedną Pracę Konkursową w danej Turze Konkursu. Głosy na Prace Konkursowe mogą być oddawane w terminie 3 dni od ogłoszenia głosowania na Stronie www w danej Turze Konkursu.

  12. Uczestnik, którego Praca Konkursowa otrzyma w danej Turze Konkursu najwięcej głosów, przejdzie do finału Konkursu. W przypadku, gdyby dwie lub trzy Prace Konkursowe w danej Turze Konkursu otrzymały taką samą liczbę głosów, o tym, który Uczestnik z tej Tury Konkursu przejdzie do finału Konkursu zadecyduje Komisja według własnego uznania, zgodnie z kryteriami, o których mowa w pkt 3.14 poniżej.

  13. Spośród 4 uczestników, którzy przejdą do finału Konkursu, Komisja wyłoni zwycięzcę całego Konkursu, który otrzyma Nagrodę I Stopnia, o której mowa w pkt 5.1 Regulaminu. Zwycięzca całego Konkursu zostanie wyłoniony w terminie do 7 dni od zakończenia czwartej Tury Konkursu.

  14. Kryteriami oceny Prac Konkursowych przez Komisję będzie oryginalność oraz pomysłowość Prac Konkursowych. Komisja będzie dokonywała oceny według własnego uznania.

  15. Uczestnicy zostaną poinformowani wiadomością e-mail na adres e-mail podany w Zgłoszeniu, o tym, że zostali zwycięzcami Konkursu oraz jakie nagrody otrzymają.

  16. Zwycięzcy Konkursu zostaną poproszeni wiadomością e-mail o potwierdzenie swojego imienia i nazwiska, podanie adresu zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (również na potrzeby doręczenia nagrody). Zwycięzca Nagrody I Stopnia zostanie poproszony także o podanie nr PESEL, nr rachunku bankowego oraz Urzędu Skarbowego na potrzeby rozliczenia podatku od nagrody w Konkursie. W przypadku niepodania przez Uczestnika ww. danych w terminie 7 dni, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. W takim przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi.

  17. Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana na Stronie www. Lista będzie składać się z imion Uczestników oraz nazw ich miejscowości.

 4. Nadzór nad przebiegiem Konkursu

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:

   1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

   2. nadeślą Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania Prac Konkursowych w przypadku, gdy:

   1. Prace Konkursowe zawierają treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, wulgarne, naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich,

   2. w których pojawia się alkohol, wyroby tytoniowe lub narkotyki lub elementy kojarzące się z alkoholem, wyrobami tytoniowymi lub narkotykami, jak również na których pojawiają się elementy lub symbole kojarzące się z grami hazardowymi;

   3. Prace Konkursowe przedstawiają Organizatora lub Agencję w złym świetle;

   4. Prace Konkursowe zawierają treści reklamowe, dotyczące innych niż Organizator podmiotów, w tym w szczególności podmiotów konkurencyjnych względem Organizatora.

  3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie. W szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób naruszający jego zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora, w tym zobowiązuje się do niedekompilowania kodów, nie wykorzystywania skryptów, nie ingerowania w bazę danych, nie ingerowania w oprogramowanie komputera mające na celu zmianę przebiegu Konkursu.

 5. Nagrody

  1. Nagrodą I Stopnia jest nagroda pieniężna w wysokości 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych oraz dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w pkt 5.5 poniżej.

  2. Nagrodami II Stopnia będą zestawy upominków od Kuchni+ o wartości 200 złotych brutto każda nagroda.

  3. Nagrody II stopnia zostaną dostarczone laureatom pocztową przesyłką poleconą, najpóźniej do 31 stycznia 2019 roku.

  4. Uczestnikom, którym zostaną przyznane nagrody, nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną nagrodę lub inny rodzaj przysporzenia lub świadczenia. W przypadku nieskorzystania przez zwycięzcę, z dowolnej przyczyny, z nagrody w całości lub w części, zwycięzca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek świadczenia z tego tytułu, w szczególności do wypłaty niewykorzystanej części w pieniądzu. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

  5. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z nagrody lub utraty przez Uczestnika prawa do nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody innemu Uczestnikowi lub przyznania nagrody innemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję Konkursową, według kryteriów określonych Regulaminem.

  6. Do Nagrody I Stopnia przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna, nie podlegająca wypłacie zwycięzcy, w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzednim, przeznaczona jest na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanej w Konkursie nagrody.

  7. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od nagrody przyznanej w Konkursie zostanie pobrany przez Organizatora i wpłacony na rachunek właściwego organu podatkowego, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

  8. Nagroda I Stopnia zostanie przekazana zwycięzcy przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy najpóźniej do dnia 28 lutego 2019 roku.

 6. Prawa własności intelektualnej

  1. Uczestnik konkursu musi być wyłącznym autorem Pracy Konkursowej (tj. zarówno przepisu, jak i fotografii) zgłoszonej w Konkursie. Uczestnik musi posiadać uprawnienia do rozporządzania i korzystania z Pracy Konkursowej na potrzeby uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem.

  2. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Pracy Konkursowej udziela Organizatorowi i Agencji nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji na korzystanie i rozpowszechnianie Pracy Konkursowej, w całości lub w częściach, ze zmianami lub bez zmian, w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora poprzez opublikowanie i utrzymanie Pracy Konkursowej na Stronie www. Ww. licencja uprawnia Organizatora i Agencję do korzystania z Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji:

   1. powielanie Pracy Konkursowej w całości lub części i tworzenie jej kopii z wykorzystaniem techniki cyfrowej i elektronicznej oraz przechowywanie Pracy Konkursowej w całości lub części w pamięci urządzenia, sieci komputerowej, teleinformatycznie lub w komunikacji elektronicznej;

   2. utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy Konkursowej w całości lub części w formie cyfrowej i elektronicznej, włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania, wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przechowywanie w całości lub w części środkami i w formie cyfrowej;

   3. rozpowszechnianie Pracy Konkursowej bądź jej składników poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, zaprezentowanie, reemitowanie i nadawanie cyfrowo, elektronicznie oraz w Internecie i poprzez Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich wolny dostęp w dowolnym miejscu i czasie.

  3. Zwycięzcy Konkursu (tj. zarówno zwycięzcy wyłonieni w poszczególnych turach, jak i zwycięzca całego Konkursu), z chwilą uzyskania statusu Zwycięzcy, udzielają Organizatorowi i Agencji nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji na korzystanie i rozpowszechnianie Pracy Konkursowej, w całości lub w częściach, ze zmianami lub bez zmian, w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora poprzez publikowanie i utrzymywanie Prac Konkursowych na Stronie www oraz na stronach i profilach dotyczących Organizatora znajdujących się w mediach społecznościowych, w tym w szczególności na profilach i kontach Organizatora w serwisach takich jak Facebook, Instagram, YouTube itp. Ww. licencja uprawnia Organizatora i Agencję do korzystania z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w pkt. 6.2.1 – 6.2.3 powyżej.

  4. Licencje, o których mowa w powyższych punktach uprawniają również do wprowadzania zmian i modyfikacji do Prac Konkursowych oraz korzystania z tak zmienionych Prac Konkursowych w zakresie określonych ww. licencjami.

  5. Prace Konkursowe nie mogą zawierać treści bezprawnych, wulgarnych, obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem, regulaminem Facebooka, Instagramu lub zasadami współżycia społecznego, treści naruszających przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa osobiste osób trzecich.

  6. Uczestnik nie otrzyma żadnego wynagrodzenia, rekompensaty lub zwrotu kosztów w związku z udziałem w Konkursie oraz udzieleniem uprawnień i zgód określonych Regulaminem. Świadczeniem wzajemnym Organizatora w zamian za udzielenie przez Uczestnika uprawnień i zgód określonych Regulaminem jest możliwość udziału w Konkursie.

  7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały podane przez niego w Zgłoszeniu oraz Pracach Konkursowych. W szczególności publikując jakiekolwiek treści lub materiały w ramach Konkursu Uczestnik oświadcza, że posiada do nich uprawnienia w zakresie pozwalającym na wykorzystanie w Konkursie zgodnie z Regulaminem, a publikacja tych treści w ramach Konkursu nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich.

 7. Reklamacje

  1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie należy zgłaszać do Organizatora Konkursu w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu listem poleconym lub na adres poczty elektronicznej: [email protected] (w tytule e-maila należy wpisać: Reklamacja).

  2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, pocztowy adres zwrotny lub adres zwrotny e-mail osoby składającej reklamację oraz wskazanie przyczyny reklamacji.

  3. Osoba, która złożyła reklamację, otrzyma odpowiedź na reklamację w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora.

  4. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą formularza konkursowego lub głosowaniem prosimy o kontakt przez skrzynkę e-mailową [email protected] (w tytule e-maila należy wpisać: Problem techniczny).

 8. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na zasadach opisanych w „Informacji o Ochronie Danych Osobowych” podanej w Formularzu Konkursowym.

 9. Zmiany Regulaminu

  1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnej przyczyny. Zmiany wchodzą w życie z chwilą powiadomienia Uczestnika, jednakże dla konkretnej zmiany może być przewidziany dłuższy termin wejścia w życie, o czym Organizator poinformuje.

  2. Wprowadzenie zmian nie naruszy i nie ograniczy praw nabytych tych Uczestników, którzy przystąpili do Konkursu przed publikacją zmian.

  3. Pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności:

   1. konieczność modyfikacji systemów informatycznych;

   2. dostosowanie Regulaminu do wymogów prawnych, w szczególności zmian w przepisach;

   3. uzasadnione uwagi zgłaszane przez Uczestników;

   4. wprowadzenie nowych nagród.

  4. Powiadomienie Uczestnika o zmianie Regulaminu nastąpi przez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie www oraz wysłanie do Uczestnika stosownej wiadomości e-mail.

  5. Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do złożenia wypowiedzenia w terminie 2 dni od opublikowania informacji o zmianie Regulaminu. Uczestnik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu w postaci elektronicznej, przesyłając takie oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu, wypowiedzenie takie odnosi skutek w postaci rozwiązania stosunku prawnego z chwilą doręczenia tego oświadczenia do Organizatora.

  6. Do Uczestników, którzy dokonają Zgłoszenia w okresie od momentu publikacji zmian Regulaminu do momentu ich wejścia w życie, w okresie tym znajdują zastosowanie postanowienia dotychczasowego Regulaminu, a w okresie począwszy od dnia wejścia w życie zmian - postanowienia zmienionego Regulaminu.

 10. Informacje dodatkowe

  1. W razie zaistnienia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą wynikającego z zawartej z konsumentem umowy konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

  2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

  3. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu;

   2. jest uprawniony do zwrócenia się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

   3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected].

 11. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie www .

  2. W przypadku zmiany danych podanych przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o zmianie.

  3. Niniejszy Regulamin i inne stosunki prawne w nim uregulowane podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

Poznaj nasze
nowe programy

Śledź konkurs
w social media